شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
نام داروخانه
مرکزي
نام موسس
علاءالدين عبدالعظيمي
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
خ رازي پ 1361فرعي از 19اصلي بخش مركزي خ ساري