شنبه 31 تير 1396    |    Saturday, July 22, 2017
نام داروخانه
دكتر حقي
نام موسس
سيده فاطمه حقي
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
خ بابل روبروي كوي اخوان پ 3360فرعي از813فرعي از19اصلي در قريه كوچكسرا