شنبه 1 ارديبهشت 1397    |    Friday, April 20, 2018
نام داروخانه
دكتر حقي
نام موسس
سيده فاطمه حقي
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
خ بابل روبروي كوي اخوان پ 3360فرعي از813فرعي از19اصلي در قريه كوچكسرا