شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
نام داروخانه
دكتر صحرايي
نام موسس
سيما صحرائي
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
بلوار امير مازندراني مجتمع پزشكي تخصصي سينا(پ45 فرعي از2فرعي از3145 اصلي)