يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
نام داروخانه
خزر
نام موسس
محمد نهريني
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
مجتمع مسكوني شهيد بهشتي خ خزر پ باقي مانده 941فرعي از يك اصلي