پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
نام داروخانه
دكتر نيكزاد
نام موسس
آذر مهر نيكزاد عباس آبادي
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
ميدان كارگر پ2575 فرعي از 13333اصلي بخش يك شرقي