چهارشنبه 7 تير 1396    |    Wednesday, June 28, 2017
نام داروخانه
دكتر نيكزاد
نام موسس
آذر مهر نيكزاد عباس آبادي
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
ميدان كارگر پ2575 فرعي از 13333اصلي بخش يك شرقي