پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
نام داروخانه
كاظمي <آلماني>
نام موسس
محمد علي كاظمي
شبانه روزی
نیست
استان
فارس
آدرس
بخش 1 خ توحيد ابتداي پاساژ ايرواني پ 53و54و55 فرعي از 1555 اصلي