دوشنبه 2 بهمن 1396    |    Monday, January 22, 2018
نام داروخانه
دكتر آبادي مرند <مركزي>
نام موسس
حسين آبادي مرند
شبانه روزی
نیست
استان
زنجان
آدرس
خ امام پلاك شماره 31فرعي از 3650بخش 12روبروي بيمارستان اميركبير