پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
نام داروخانه
دكتر جعفرزاده <پاستور>
نام موسس
جليل جعفرزاده مرندي
شبانه روزی
نیست
استان
آذربايجان غربي
آدرس
م بسيج پ 40فرعي مجزي شده از يك فرعي از 2034اصلي بخش 2خوي