پنجشنبه 30 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
نام داروخانه
دكتر جعفرزاده <پاستور>
نام موسس
جليل جعفرزاده مرندي
شبانه روزی
نیست
استان
آذربايجان غربي
آدرس
م بسيج پ 40فرعي مجزي شده از يك فرعي از 2034اصلي بخش 2خوي