پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020

فرآورده های جدید دارویی

به تازگی دوازده مورد فرآورده دارویی به فهرست داروهای ایران افزوده شده است.

دکتر پیرصالحی یادآور شده است که : "بدیهی است تولید یا واردات این فرآورده ها منوط به اخذ مجوز جداگانه از اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر می باشد."

 لیست این فرآورده ها به شرح زیر می باشد :
  

قدرت دارو 

شکل دارو

نام دارو

۶۰ mg/ml

INJECTION, SOLUTION

Denosumab

Daclatasvir ۶۰mg+Sofobusvir ۴۰۰ mg

TABLET

Daclatasvir+Sofobusvir

۱۵۰ mg

TABLET,EXTENDED RELEASE

Quetiapine(As Fumarate)

۲۲,۵ mg

INJECTION, POWDER

Leuprorelin Acetate

۱۰۰ mg

TABLET

Sitagliptin(As Phosphate)

۳۰ mg

TABLET

Daclatasvir

۶۰ mg

TABLET

Daclatasvir

۲۵ mg

TABLET

Hydrochlorothiazide

۱۲,۵ mg

TABLET

Hydrochlorothiazide

۲,۵ mg

TABLET

Bisoprolol Fumarate

۵ mg

TABLET

Bisoprolol Fumarate

۱۰ mg

TABLET

Bisoprolol Fumarate 

 به نقل از : سایت معاونت غذا و داروتاریخ درج : 23/07/1394تعداد بازدید : 2443