پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
66661نيروهاي مسلحمواد مصرفي - ست سرم - -1392/06/056600
66661نيروهاي مسلحمواد مصرفي - ست سرم - -1391/04/113800