جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
66661نيروهاي مسلحمواد مصرفي - ست سرم - -1392/06/056600
66661نيروهاي مسلحمواد مصرفي - ست سرم - -1391/04/113800