پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
60460نيروهاي مسلح70محلول - پلي سيترات - -1392/12/05238
60460نيروهاي مسلحمحلول - پلي سيترات - -1391/03/1798