شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1987نيروهاي مسلح90پچ - فنتانيل - 25mcg/h1393/03/01142500
1987نيروهاي مسلحپچ - فنتانيل - 25mcg/h1389/07/2587500