جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
709نيروهاي مسلحنبولايزر - ايپراتروپيوم برومايد ( آتروونت ) - 250mcg/ml 1ML1391/12/0122217
709نيروهاي مسلحنبولايزر - ايپراتروپيوم برومايد ( آتروونت ) - 250mcg/ml 1ML1391/05/1116940
709نيروهاي مسلحنبولايزر - ايپراتروپيوم برومايد ( آتروونت ) - 250mcg/ml 1ML1388/12/247283