شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5290نيروهاي مسلح90اسپري بيني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/05/01120000
5290نيروهاي مسلح70اسپري بيني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/04/18261500
5290نيروهاي مسلح70اسپري بيني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/04/18200000
5290نيروهاي مسلحاسپري بيني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1391/09/0187000
5290نيروهاي مسلحاسپري بيني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1391/04/0579000
5290نيروهاي مسلحاسپري بيني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1390/04/2870000