جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1747نيروهاي مسلح70اسپري بيني - دسموپرسين استات - 10mcg/dose1393/10/10140000
1747نيروهاي مسلحاسپري بيني - دسموپرسين استات - 10mcg/dose1392/03/27100000
1747نيروهاي مسلحاسپري بيني - دسموپرسين استات - 10mcg/dose1390/09/2060000