سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1738نيروهاي مسلح70اسپري بيني - کلسيتونين - 200IU/dose1393/10/15300000
1738نيروهاي مسلحاسپري بيني - کلسيتونين - 200IU/dose1392/04/15240000
1738نيروهاي مسلحاسپري بيني - کلسيتونين - 200IU/dose1390/04/18160000