پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1415نيروهاي مسلح70اسپري بيني - کلسيتونين - 100IU/dose1393/10/15210000
1415نيروهاي مسلحاسپري بيني - کلسيتونين - 100IU/dose1392/04/15150000
1415نيروهاي مسلحاسپري بيني - کلسيتونين - 100IU/dose1390/04/18120000