دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1405نيروهاي مسلحاسپري بيني - بکلومتازون - 10mg1392/09/1570000
1405نيروهاي مسلحاسپري بيني - بکلومتازون - 10mg1392/04/2350000
1405نيروهاي مسلحاسپري بيني - بکلومتازون - 10mg1391/10/0133000
1405نيروهاي مسلحاسپري بيني - بکلومتازون - 10mg1389/08/1922000