سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2844نيروهاي مسلحاسپري بيني - بکلومتازون - 50mcg/dose1392/09/2060000
2844نيروهاي مسلحاسپري بيني - بکلومتازون - 50mcg/dose1392/03/0550000
2844نيروهاي مسلحاسپري بيني - بکلومتازون - 50mcg/dose1390/06/0522000
2844نيروهاي مسلحاسپري بيني - بکلومتازون - 50mcg/dose1388/07/1652650