سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1115نيروهاي مسلح70افشانه اي - سالبوتامول - 100mcg/dose (200 doses)1393/10/01100000
1115نيروهاي مسلحافشانه اي - سالبوتامول - 100mcg/dose (200 doses)1392/03/1580000
1115نيروهاي مسلحافشانه اي - سالبوتامول - 100mcg/dose (200 doses)1392/04/1080000
1115نيروهاي مسلحافشانه اي - سالبوتامول - 100mcg/dose (200 doses)1391/08/1566000
1115نيروهاي مسلحافشانه اي - سالبوتامول - 100mcg/dose (200 doses)1390/08/2333000