جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1449نيروهاي مسلح70افشانه اي - کرومولين سديم - 1mg/dose1393/08/3042000
1449نيروهاي مسلح70افشانه اي - کرومولين سديم - 1mg/dose1387/08/1042000
1449نيروهاي مسلحافشانه اي - کرومولين سديم - 1mg/dose1388/07/1630000