سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8777نيروهاي مسلحمحلول تزريقي - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 20mcg1392/04/05493500
8777نيروهاي مسلحمحلول تزريقي - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 20mcg1390/12/09285000