پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1003نيروهاي مسلحمحلول تزريقي - فيتوناديون (ويتامين k1) - 10mg/ml1392/03/0516000
1003نيروهاي مسلحمحلول تزريقي - فيتوناديون (ويتامين k1) - 10mg/ml1392/02/1614000
1003نيروهاي مسلحمحلول تزريقي - فيتوناديون (ويتامين k1) - 10mg/ml1392/02/1014000
1003نيروهاي مسلحمحلول تزريقي - فيتوناديون (ويتامين k1) - 10mg/ml1391/09/2510000
1003نيروهاي مسلحمحلول تزريقي - فيتوناديون (ويتامين k1) - 10mg/ml1390/05/255700