پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
814نيروهاي مسلح70محلول تزريقي - مسنا - 100mg/ml 4ML1393/07/01151000
814نيروهاي مسلح70محلول تزريقي - مسنا - 100mg/ml 4ML1392/09/15145000
814نيروهاي مسلحمحلول تزريقي - مسنا - 100mg/ml 4ML1391/10/12136000
814نيروهاي مسلحمحلول تزريقي - مسنا - 100mg/ml 4ML1391/10/2072000
814نيروهاي مسلحمحلول تزريقي - مسنا - 100mg/ml 4ML1391/04/0470000
814نيروهاي مسلحمحلول تزريقي - مسنا - 100mg/ml 4ML1390/04/2853700
814نيروهاي مسلحمحلول تزريقي - مسنا - 100mg/ml 4ML1388/07/164000