سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
96نيروهاي مسلحپماد مقعدي - آنتي هموروئيد - -1392/08/2830000
96نيروهاي مسلحپماد مقعدي - آنتي هموروئيد - -1392/03/0517500
96نيروهاي مسلحپماد مقعدي - آنتي هموروئيد - -1391/12/2113000
96نيروهاي مسلحپماد مقعدي - آنتي هموروئيد - -1391/03/0710000
96نيروهاي مسلحپماد مقعدي - آنتي هموروئيد - -1390/10/058000