شنبه 2 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1156نيروهاي مسلحپودر - سديم پلي استيرن سولفونات - 454g1392/12/271100
1156نيروهاي مسلحپودر - سديم پلي استيرن سولفونات - 454g1392/04/30826
1156نيروهاي مسلحپودر - سديم پلي استيرن سولفونات - 454g1388/08/121783
1156نيروهاي مسلحپودر - سديم پلي استيرن سولفونات - 454g1388/07/16150000