دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1890نيروهاي مسلحپودر - پارا آمينو بنزوئيک اسيد پتاسيم ( پاباکا ) - 3g/Sachet1392/05/1565588
1890نيروهاي مسلحپودر - پارا آمينو بنزوئيک اسيد پتاسيم ( پاباکا ) - 3g/Sachet1390/11/0823594