جمعه 7 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1890نيروهاي مسلحپودر - پارا آمينو بنزوئيک اسيد پتاسيم ( پاباکا ) - 3g/Sachet1392/05/1565588
1890نيروهاي مسلحپودر - پارا آمينو بنزوئيک اسيد پتاسيم ( پاباکا ) - 3g/Sachet1390/11/0823594