دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1440نيروهاي مسلح70پودر - کوآموکسي کلاو - 312 mg1393/10/1558000
1440نيروهاي مسلح70پودر - کوآموکسي کلاو - 312 mg1393/06/0153500
1440نيروهاي مسلحپودر - کوآموکسي کلاو - 312 mg1392/03/0552000
1440نيروهاي مسلحپودر - کوآموکسي کلاو - 312 mg1391/09/2040000
1440نيروهاي مسلحپودر - کوآموکسي کلاو - 312 mg1390/08/0833500