جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6524نيروهاي مسلح70پودر - آموکسي سيلين - 400mg/5ml1393/06/0127000
6524نيروهاي مسلحپودر - آموکسي سيلين - 400mg/5ml1392/05/1423000
6524نيروهاي مسلحپودر - آموکسي سيلين - 400mg/5ml1392/03/0521000
6524نيروهاي مسلحپودر - آموکسي سيلين - 400mg/5ml1391/12/0517000
6524نيروهاي مسلحپودر - آموکسي سيلين - 400mg/5ml1391/12/0117000
6524نيروهاي مسلحپودر - آموکسي سيلين - 400mg/5ml1391/09/2014000
6524نيروهاي مسلحپودر - آموکسي سيلين - 400mg/5ml1390/08/1013000
6524نيروهاي مسلحپودر - آموکسي سيلين - 400mg/5ml1388/07/1612000