سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6523نيروهاي مسلح70پودر - آموکسي سيلين - 250mg/5ml1393/06/0120000
6523نيروهاي مسلحپودر - آموکسي سيلين - 250mg/5ml1392/05/1416000
6523نيروهاي مسلحپودر - آموکسي سيلين - 250mg/5ml1392/03/0514000
6523نيروهاي مسلحپودر - آموکسي سيلين - 250mg/5ml1391/10/2511000
6523نيروهاي مسلحپودر - آموکسي سيلين - 250mg/5ml1390/08/107900