سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
75نيروهاي مسلح70پودر - آموکسي سيلين - 125mg/5ml1393/06/0123500
75نيروهاي مسلحپودر - آموکسي سيلين - 125mg/5ml1392/05/1422000
75نيروهاي مسلحپودر - آموکسي سيلين - 125mg/5ml1392/03/0515000
75نيروهاي مسلحپودر - آموکسي سيلين - 125mg/5ml1391/09/2210500
75نيروهاي مسلحپودر - آموکسي سيلين - 125mg/5ml1391/05/289000
75نيروهاي مسلحپودر - آموکسي سيلين - 125mg/5ml1390/08/107700
75نيروهاي مسلحپودر - آموکسي سيلين - 125mg/5ml1388/07/165800