چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
785نيروهاي مسلح90انما - مسالامين ( مزالازين ) - 4g/100ml1393/09/01303500
785نيروهاي مسلح90انما - مسالامين ( مزالازين ) - 4g/100ml1393/06/01332000
785نيروهاي مسلح90انما - مسالامين ( مزالازين ) - 4g/100ml1393/06/01332000
785نيروهاي مسلح90انما - مسالامين ( مزالازين ) - 4g/100ml1393/04/18303500
785نيروهاي مسلحانما - مسالامين ( مزالازين ) - 4g/100ml1392/05/25303500
785نيروهاي مسلحانما - مسالامين ( مزالازين ) - 4g/100ml1390/12/07150000