دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
641نيروهاي مسلح90انما - هيدروکورتيزون - 100mg/60ml1393/04/25322000
641نيروهاي مسلحانما - هيدروکورتيزون - 100mg/60ml1392/06/20322000
641نيروهاي مسلحانما - هيدروکورتيزون - 100mg/60ml1392/05/20303500
641نيروهاي مسلحانما - هيدروکورتيزون - 100mg/60ml1391/10/15165000
641نيروهاي مسلحانما - هيدروکورتيزون - 100mg/60ml1390/05/11236000