چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
641نيروهاي مسلح90انما - هيدروکورتيزون - 100mg/60ml1393/04/25322000
641نيروهاي مسلحانما - هيدروکورتيزون - 100mg/60ml1392/06/20322000
641نيروهاي مسلحانما - هيدروکورتيزون - 100mg/60ml1392/05/20303500
641نيروهاي مسلحانما - هيدروکورتيزون - 100mg/60ml1391/10/15165000
641نيروهاي مسلحانما - هيدروکورتيزون - 100mg/60ml1390/05/11236000