يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1840نيروهاي مسلح70محلول خوراکي - گل گريپ - 120ml1393/07/0135000
1840نيروهاي مسلح70محلول خوراکي - گل گريپ - 120ml1393/07/0135000
1840نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - گل گريپ - 120ml1392/09/0129000
1840نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - گل گريپ - 120ml1392/05/0424000
1840نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - گل گريپ - 120ml1391/03/2220000