شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1840نيروهاي مسلح70محلول خوراکي - گل گريپ - 120ml1393/07/0135000
1840نيروهاي مسلح70محلول خوراکي - گل گريپ - 120ml1393/07/0135000
1840نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - گل گريپ - 120ml1392/09/0129000
1840نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - گل گريپ - 120ml1392/05/0424000
1840نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - گل گريپ - 120ml1391/03/2220000