شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1419نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - کاراوي ميکسچر - 120ml1392/09/0125000
1419نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - کاراوي ميکسچر - 120ml1391/12/1519000
1419نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - کاراوي ميکسچر - 120ml1391/03/2215000