چهارشنبه 11 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1650نيروهاي مسلح90محلول خوراکي - پريميدون - 125mg/5ml1393/08/01370000
1650نيروهاي مسلح90محلول خوراکي - پريميدون - 125mg/5ml1393/05/01160000
1650نيروهاي مسلح90محلول خوراکي - پريميدون - 125mg/5ml1393/04/18370000
1650نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - پريميدون - 125mg/5ml1392/06/17554000
1650نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - پريميدون - 125mg/5ml1391/12/06190000
1650نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - پريميدون - 125mg/5ml1391/02/05294195
1650نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - پريميدون - 125mg/5ml1390/03/18288888