يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
963نيروهاي مسلح70محلول خوراکي - پني سيلين وي - 250mg(400,000u)/5ml 100ML1393/07/0120000
963نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - پني سيلين وي - 250mg(400,000u)/5ml 100ML1392/03/0516500
963نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - پني سيلين وي - 250mg(400,000u)/5ml 100ML1391/09/2012000
963نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - پني سيلين وي - 250mg(400,000u)/5ml 100ML1390/08/088800
963نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - پني سيلين وي - 250mg(400,000u)/5ml 100ML1388/07/165800