يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2394نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - اندانسترون - 4mg/5ml1392/11/0624000
2394نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - اندانسترون - 4mg/5ml1392/03/0512500
2394نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - اندانسترون - 4mg/5ml1391/09/208500
2394نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - اندانسترون - 4mg/5ml1390/12/225500
2394نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - اندانسترون - 4mg/5ml1389/07/045500