يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6275نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - لوپراميد - 1mg/5ml1392/03/057500
6275نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - لوپراميد - 1mg/5ml1391/06/015000
6275نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - لوپراميد - 1mg/5ml1388/07/164000