سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6275نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - لوپراميد - 1mg/5ml1392/03/057500
6275نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - لوپراميد - 1mg/5ml1391/06/015000
6275نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - لوپراميد - 1mg/5ml1388/07/164000