يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
618نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - هالوپريدول - 2mg/ml1392/08/2820000
618نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - هالوپريدول - 2mg/ml1392/03/0513500
618نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - هالوپريدول - 2mg/ml1391/09/2011000
618نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - هالوپريدول - 2mg/ml1390/07/117700