پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
618نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - هالوپريدول - 2mg/ml1392/08/2820000
618نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - هالوپريدول - 2mg/ml1392/03/0513500
618نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - هالوپريدول - 2mg/ml1391/09/2011000
618نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - هالوپريدول - 2mg/ml1390/07/117700