دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
444نيروهاي مسلح70محلول خوراکي - دي هيدرو تاچيسترول - 0.25mg/ml1393/08/01850000
444نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - دي هيدرو تاچيسترول - 0.25mg/ml1392/06/25660000
444نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - دي هيدرو تاچيسترول - 0.25mg/ml1392/04/10210000
444نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - دي هيدرو تاچيسترول - 0.25mg/ml1391/03/28143000
444نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - دي هيدرو تاچيسترول - 0.25mg/ml1388/07/16109800