سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
289نيروهاي مسلح90محلول خوراکي - سيکلوسپورين - 100mg/ml1393/04/186463000
289نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - سيکلوسپورين - 100mg/ml1392/03/256463000
289نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - سيکلوسپورين - 100mg/ml1391/10/203000000
289نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - سيکلوسپورين - 100mg/ml1390/07/252735000
289نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - سيکلوسپورين - 100mg/ml1388/07/161848000