يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4نيروهاي مسلح70محلول خوراکي - استامينوفن - 120mg/5ml1393/06/0116000
4نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - استامينوفن - 120mg/5ml1392/04/1011000
4نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - استامينوفن - 120mg/5ml1391/09/228500
4نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - استامينوفن - 120mg/5ml1391/04/037200
4نيروهاي مسلحمحلول خوراکي - استامينوفن - 120mg/5ml1390/05/186600