پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1374نيروهاي مسلحمحلول موضعي - کليندامايسين فسفات - 10mg/ml1392/08/2060000
1374نيروهاي مسلحمحلول موضعي - کليندامايسين فسفات - 10mg/ml1391/07/2045000
1374نيروهاي مسلحمحلول موضعي - کليندامايسين فسفات - 10mg/ml1391/02/1136000
1374نيروهاي مسلحمحلول موضعي - کليندامايسين فسفات - 10mg/ml1390/04/1530000