سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1374نيروهاي مسلحمحلول موضعي - کليندامايسين فسفات - 10mg/ml1392/08/2060000
1374نيروهاي مسلحمحلول موضعي - کليندامايسين فسفات - 10mg/ml1391/07/2045000
1374نيروهاي مسلحمحلول موضعي - کليندامايسين فسفات - 10mg/ml1391/02/1136000
1374نيروهاي مسلحمحلول موضعي - کليندامايسين فسفات - 10mg/ml1390/04/1530000